Přehledné základy hp metody konečných prvků

Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.

Katedra matematiky, Stavební fakulta ČVUT Praha


dne 3.12.2013 od 12:30
na NK444
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

V přednášce zaměřené na studentské posluchače budou vyloženy základy hp metody konečných prvků: konstrukce hierarchické báze aproximačních polynomů vyšších stupňů definovaných na referenčních oblastech, zobrazení referenční oblasti na prvky sítě, numerická integrace a sestavení příslušné soustavy lineárních algebraických rovnic, myšlenka interpolace pomocí projekcí, adaptivita. Závěrečná část přednášky bude věnována výsledkům numerických pokusů o nalezení optimální sítě a optimálních stupňů aproximačních polynomů pro jednoduchou 1D okrajovou úlohu. Znalost standardní h metody konečných prvků není nutná, usnadní však pochopení analogií i rozdílů mezi oběma metodami.